சொல்லாமலே பெரியர் சொல்லிச் செய்வர் சிறியர்
சொல்லியும் செய்யார் கயவரே – நல்ல
குலமால வேற்கண்ணாய்! கூறுவமை நாடில்
பலா மாவைப் பாதிரியைப் பார்!

என்ற ஒளவைப்பாட்டியாரின் இப்பாடலின் கருத்தை அறிவது அவசியமல்லவா?

மூவகை குணம் படைத்த மக்கள் இவ்வுலகில் வாழ்கி றார்கள். அவர்களின் தன்மைகள் எப்படிப்பட்டவை என அழகாக விளக்குகின்றார்.

இவர்களில் முதலாவது வகையினர் சான்றோர்கள்: இவர்கள் எதையும் சொல்லாமலே குறிப்புணர்ந்து மற்றவர்களுக்குச் செய்வார்கள். இவர்கள் பெரியவர்கள்.

இரண்டாவது வகையினர் சிறியவர்கள்: இவர்கள் மற்றவர்கள் சொல்லியபடி கேட்டுச் செய்வார்கள். இவர்கள் சிறியவர்கள் எனப்படுவர்.

மூன்றாவது வகையினர் அறிவு இல்லாத மூடர்கள்: இவர்களுக்கு எவ்வளவு எடுத்துச் சொன்னாலும் கேட்கமாட்டார்கள்.

இவர்கள் மூன்று வகையினருக்கும் மூன்று விதமான மரங்களை ஒளவையார் ஒப்பாகக் கூறியுள்ளார். பூக்காமல் காய்க்கும் பலாமரத்தைச் சான்றோராகிய பெரியவர்களுக்கும், பூத்துக்காய்க்கும் மாமரத்தைச் சொல்லிச் செய்யும் சிறியவர்களுக்கும், பூத்துமே காய்க்காத, பயன்தராத பாதிரிமரத்தை கயவர்களான மூடர்களுக்கும் ஒப்பாகக் கூறியுள்ளமை ஒளவையாரின் அதி உயர் திறமையைக் காட்டுகின்றது.

மேலும் இந்த மூவகை மக்களுள்ளே நாம் முதல்வகை மக்களாக வாழ்ந்து வீட்டுக்கும், நாட்டுக்கும் புகழ் சேர்ப்போமாக!

Categories: கட்டுரை

Related Posts

எழுதக் கற்றுக்கொள்வோம்

ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 29

தொடர்  29

இயற்கையின் ஒவ்வொரு நுட்பத்தில் இருந்தும் ஹைக்கூவை வடித்தெடுத்தார்கள் ஜப்பானிய கவிஞர்கள். இயற்கையை ஆராதிப்பதில் அவர்களுக்கு இணை அவர்களே. ஆகவே தான் ஹைக்கூ வாயிலாக இயற்கையையும்..இறைவனையும், ஒன்றாக கண்டார்கள்..

ஜென் என்பது மதமல்ல என ஏற்கனவே நாம் தெளிவுபடுத்தி விட்டோம்..ஆனால் ஆசான்களும்,

 » Read more about: ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 29  »

எழுதக் கற்றுக்கொள்வோம்

ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 28

தொடர் 28

ஹைக்கூவில் உத்திகள் என்பது ஹைக்கூவை வடிவமைக்க பயன்படுகிறது. பொதுவில் ஹைக்கூவில் ஈற்றடியை திருப்பம் வருமாறு அமைப்பதும், முரணாக அமைப்பதுமே உத்தி முறையாகும்.

எதுகையில் அமைப்பது மோனையில் அமைப்பது என அதுவும் உத்திமுறைகளாக சொல்லப் படுகிறது.

 » Read more about: ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 28  »

எழுதக் கற்றுக்கொள்வோம்

ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 27

தொடர் 27

ஹைக்கூ ஒரு அழகிய ஓவியம். அதை நீங்கள் ரசிக்கத் துவங்கும் போது பல பரிமாணங்களில் அது உங்களை பரவசப்படுத்தும்.

ஹைக்கூ கவிதைகளை நாம் கவியரங்குகளிலோ… வாசகர் இடத்திலோ வாசிக்கும் போது சில நடைமுறைகளை அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும்.

 » Read more about: ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் – 27  »