புதுக் கவிதை

செக்குச் சீமாட்டி!

 

 

 

கொக்காட்டிக் கொலுசாட்டிக்
கொஞ்சிக் கொச்சனை நீராட்டி …
கொப்பாட்டிக் குலையாட்டிக்
கொத்துக் கொத்தாய் கொழுநீர் வடித்து
கொண்டெனையிழுத்து வந்த கொம்மையே …

 » Read more about: செக்குச் சீமாட்டி!  »