இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 14

தொடர் 14

இரண்டு அசைகள் மற்றும் மூன்று அசைகள் உள்ள சீர்கள் பற்றி இப்போது தங்களுக்கு நன்றாகத் தெரிந்திருக்கும்

சரி இந்த இரண்டு அசைச்சீர்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் எப்படி கவிதைகளை எழுத முடியும் என்று பார்ப்போமா?

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 14  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 13

தொடர் 13

அசைபிரித்தீர்களா?

சரிபாருங்கள் இப்போது…

வானிருக்கும் – நேர்நிரைநேர் – கூவிளங்காய்
நிலவினிலே – நிரைநிரைநேர் – கருவிளங்காய்
வண்ணமெலாம் – நேர்நிரைநேர் –

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 13  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 12

தொடர் 12

இதுவரை ஈரசைச்சீர் களைப் பற்றிப் பார்த்தோம் இப்போது மூவசைச் சீர்களைப் பற்றிக் காணலாம். மூவசைச் சீர்கள் இரண்டு வகைப்படும்

 1. காய்ச்சீர்
 2. கனிச்சீர்

காய்ச்சீர்

காய்ச்சீர் என்பது நான்கு வகைப்படும் ஈரசைச் சீர்கள் நான்குடன் ஒரு நேரசைச்சீர் சேர்த்தால் அது காய்ச்சீர் எனப்படும்.

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 12  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 11

தொடர் 11

மாச்சீர்கள் எனப்படும் தேமா மற்றும் புளிமாச் சீர்களை இதுவரைப் பார்த்தோம்.

இப்போது விளச்சீர்கள் எனப்படும் கூவிளம் மற்றும் கருவிளம் இரண்டையும் காண்போம்.

பெயர் : கூவிளம்
வாய்பாடு : நேர் நிரை

பாடகன்
கூவிளம்
கூவி்டும்
மாதவம்

இவற்றைப் பார்க்கும் போது ஓசை நயத்தையும் பாருங்கள்.

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 11  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 10

தொடர் 10

ஈரசைச் சீர்களில் முதலாவதாக தேமா எனும் சீரைப்பார்த்தோம்.

இதனை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்வது எளிது.

 1. இது இரண்டு குறில்களால் தொடங்காது
 2. குறில் + நெடிலுடன் தொடங்காது
 3. நெடிலில் தொடங்கும்
 4. நெடில் + குறிலாக வரும்
 5. நெடில் + மெய்யெழுத்துடன் வரும்
 6. குறில் + மெய்யெழுத்துடன் வரும்

எடுத்துக்காட்டுகளைப் பாருங்கள்

 1. கவிதை × = கவி / தை
 2. கனாக்கள் × = கனாக் / கள்
 3. காலை √ கா/லை தேமா
 4. காது √ கா / து தேமா
 5. காற்று,
 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 10  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 9

தொடர் – 9

இதுவரை எதுகை மோனை மற்றும் இயைபு ஆகியவற்றைப் பார்த்துள்ளோம்.

இத்துடன் தொடர்புடைய முரண் தொடை அந்தாதி அளபடை செந்தொடை போன்றவற்றை சமயம் வரும்போது பார்ப்போம் .

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 9  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 8

தொடர் – 8

இதுவரை 3 இயைபுகளைப் பார்த்தோம்

இப்போது மற்ற 5 இயைபுகளையும் காண்போம்

 1. ஒருஉ இயைபு

ஓரடியில் உள்ள நான்கு சீர்களில்

ஒன்று மற்றும் நான்காம் சீர்கள் இயைபு பெற்றிருப்பின் அது ஒருஉ இயைபு எனப்படும்

எடுத்துக்காட்டு  1.

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 8  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 7

தொடர் – 7

எதுகையையும் மோனையையும் பார்த்துவிட்டோம். இப்போது இயைபைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

இந்த இயைபு உங்கள் கவிதையை மேலும் அழகாக்கும். இது பெரும்பாலும் திரைப்படப் பாடல்கள் மற்றும் சந்தப்பாடல்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 7  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 6

தொடர் 6

இதுவரை 3 மோனைகளைப் பார்த்துவிட்டோம். இப்போது மற்றவற்றையும் காணலாம்

4. ஒருஉ மோனை

ஓரடியில் உள்ள முதல் மற்றும் நான்காம் சீர்கள் முதல் எழுத்தில் ஒன்றிவருவது ஒருஉ மோனை எனப்படும்.

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 6  »

இலக்கணம்-இலக்கியம்

கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 5

தொடர் 5

எதுகையை கடந்த பகுதிகளில் பார்த்தோம்

எதுகை இருந்தால் மோனையும் கட்டாயம் அந்த இடத்தில் வரும். மரபு என்றாலே எதுகை மோனை பார்ப்பார்கள் என்பார்கள் கிராமத்து வழக்கில் “எகனை மொகனை”

 » Read more about: கவிதைக்கழகு இலக்கணம் – 5  »